El treball en equip de centres sanitaris, socials i instituts de recerca és clau per consolidar l’atenció integrada social i sanitària i transformar la societat.

El centres de salut, representats tant per hospitals com altres dispositius assistencials com l’Atenció Primària, les residències o la nova atenció intermèdia, conformen una combinació de talent, recursos i ambició claus per a la transformació de la societat, la qual intenta que el major nombre de persones es mantinguin sanes el màxim temps possible. En aquest sentit, entenem la salut no només com la cura de les malalties sinó també com el sentiment de benestar social amb l’entorn del pacient.

El Parc Taulí és un consorci sanitari del sistema de salut català públic singular dins l’ecosistema català i espanyol per tres grans motius: Per la seva capacitat assistencial, que inclou tots els dispositius sanitaris que es poden disposar en un consorci sanitari (Hospital general, Salut Mental, Sociosanitari, Primària i Residències); per disposar de serveis socials d’atenció a la dependència i gent gran, que li permet desplegar nous models d’atenció integrada social i sanitària i, finalment, pel coneixement en recerca i innovació, que es canalitza a través de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT), recentment acreditat com a centre CERCA de la Generalitat de Catalunya (Gener 2021) i com a Instituto de Investigación del Instituto de Salut Carlos III del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Ministerio de Sanidad (Abril 2023). L’I3PT es basa en un model clínic i traslacional amb una base d’investigadors, la majoria dels quals són perfils assistencials del Parc Taulí.

En l’àmbit de la innovació, el Parc Taulí reconeix dos elements que són claus a l’hora de facilitar-la. Són el talent amb capacitat de participar en els projectes des de la base i la gestió eficaç dels processos d’innovació recolzada per la direcció del centre. El treball en equip entre l’institut de recerca i el consorci constitueix un engranatge que resulta clau per aconseguir el major impacte amb la màxima eficiència.

En innovació, el Parc Taulí reconeix dos elements claus: El talent amb capacitat per participar en els projectes des de la base i la gestió eficaç dels processos de canvi.

La promoció del talent de base s’ha fet donant prioritat a les línies estratègiques, les quals  s’estan acabant de definir dins el nou pla estratègic de la corporació, però agruparan diferents tipologies de projectes d’innovació i estaran liderades per un professional clínic expert, qui facilitarà l’enteniment entre la Direcció i els equips de treball multidisciplinaris.

Entre aquestes línies, destaca la de la innovació que fomenta la integració social i sanitària. Aquest àmbit està fent replantejar el disseny dels serveis de salut i socials amb l’objectiu de poder assumir l’atenció d’una població cada dia més envellida i amb un conseqüent augment de la cronicitat dels problemes de salut. Aquest canvi fa que des del Parc Taulí posem focus en el desplegament de nous serveis integrats socials i sanitaris que s’adaptin millor a aquesta situació i que facilitin l’accés als nous serveis de forma més fàcil i transparent per la ciutadania, estimulant la coordinació interna i finestra única d’accés. Hem d’aplicar noves metodologies de disseny per posar en marxa aquests serveis, amb plena participació de totes les parts implicades (ciutadania, pacients, serveis de salut i socials) i orientats a ser donats a la comunitat i, sempre que es pugui, al domicili.

Pel que fa a la gestió eficaç de la innovació, es categoritza el portfoli de projectes en 4 grans àrees (Creació de productes innovadors, creació de nous processos, validació de productes externs i licitacions innovadores). Aquesta diferenciació, respon a la necessitat de disposar d’una manera de treballar específica per a cada tipologia de projecte, ja que en funció d’aquesta, els projectes depenen més del consorci o de l’I3PT.

  • Creació de nous productes innovadors. Aquests projectes generen una propietat intel·lectual que dona un avantatge competitiu a l’hora de comercialitzar els resultats. Són projectes que acostumen a generar patents o copyrights, els quals poden ser transferits a empreses (llicències) o a spin offs creades ad-hoc (empreses participades pel centre de recerca). Aquests projectes són liderats per l’I3PT, ja que són els experts en propietat intel·lectual.
  • Creació de nous processos innovadors. En aquest apartat, s’inclouen els projectes que generen un nou procés (habitualment assistencial) o una redefinició innovadora del mateix. En aquest cas, és el consorci el que agafa el lideratge de la innovació, ja que és una reorganització interna, però que genera un impacte molt important al pacient.
  • Validació de productes externs. Per a aquests projectes es negocia amb les empreses tecnològiques per tal de fer validacions professionalitzades dels seus productes com a pas previ a la seva potencial adopció. En funció de la maduresa de la tecnologia, serà l’institut (tecnologies menys madures) o el consorci (tecnologies més madures) el que tindrà el lideratge. D’aquesta manera, per a aquest tipus de projectes, hi ha un lideratge híbrid entre ambdues entitats.

 

  • Licitacions innovadores. En aquest cas, s’utilitza el sistema de compra del consorci (els concursos públics) per tal d’incorporar innovació externa. Aquest procés comença amb la definició detallada i contrastada de la necessitat clínica i, posteriorment, s’inicia el procés habitual de licitacions, el qual té algunes peculiaritats. En primer lloc, s’ha de fer una consulta preliminar al mercat per tal de validar que hi haurà resposta al concurs i s’ha de plantejar el plec tècnic amb elements d’innovació, com per exemple, la no definició de la solució final. Igualment, hi ha una innovació en el sistema de pagament (pagament per valor) i, finalment, un element singular d’aquest procés és la necessitat d’incloure dins del marc del projecte licitat la mesura dels resultat esperats mitjançant un estudi clínic.

Per aquests tipus de projectes, el consorci té un paper protagonista perquè la vinculació contractual de la compra es fa des d’ell. Ara bé, moments com la consulta preliminar al mercat, suport en la definició de la necessitat clínica i sobretot suport en l’estudi dels resultats esperats, l’institut disposa del mecanisme i el talent per dur-los a terme.

En definitiva, el talent i la bona gestió són les claus per tirar endavant la innovació. Igual d’important és tenir bons projectes amb gent talentosa, com un ecosistema que sigui eficient i motivi als participants.