Tornar a caminar

Laia Bruguera, Barcelona. 13.08.2019 (El Punt Avui)

  • Els fundadors d’ABLE Human Motion, amb Alfons Carnicero a la dreta, amb l’exoesquelet que han desenvolupat JOAN MANUEL RAMOS FERNÁNDEZ.

Un exo­es­que­let robòtic és una estruc­tura que es col·loca sobre les cames d’una per­sona que no es pot moure sola i l’ajuda a posar-se dem­peus i cami­nar, gràcies a uns motors elèctrics que actuen com a músculs arti­fi­ci­als. El pro­to­tip actual ha estat dis­se­nyat per a per­so­nes amb lesi­ons medul·lars per sota la vèrte­bra toràcica T10 que pre­ser­ven una mica de capa­ci­tat de flexió de maluc, però no de genoll ni tur­mell. El pro­jecte ha estat gua­nya­dor dels pro­gra­mes d’acce­le­ració Cra­ash Bar­ce­lona de Bio­cat i Richi Entre­pre­neurs a Bos­ton, ha estat fina­lista en els pre­mis Empre­ne­dor XXI de Cai­xa­Bank i el por­tal nord-ame­ricà Med­Tech­Daily l’acaba de dis­tin­gir com una de les 20 start-ups de dis­po­si­tius mèdics “que tot­hom hau­ria de conèixer”.

Les pri­me­res pas­ses

ABLE Human Motion és una spin-off de la Uni­ver­si­tat Politècnica de Cata­lu­nya (UPC). El 2013, va sor­gir en l’àmbit uni­ver­si­tari la idea de desen­vo­lu­par exo­es­que­lets diri­gits a per­so­nes que tenien una mica de mobi­li­tat al maluc. Amb ajuda, aquests paci­ents podien arri­bar a cami­nar, però a la pràctica no ho podien fer perquè els dis­po­si­tius exis­tents només es tro­ben en hos­pi­tals espe­ci­a­lit­zats (pesen més de 20 qui­los i valen uns 100.000 euros). Estu­di­ants i pro­fes­sors de les uni­ver­si­tats de la Coru­nya i Extre­ma­dura i, a Bar­ce­lona, de la UPC, van estar fent recerca i, amb les idees obtin­gu­des, l’equip de la UPC lide­rat per Josep Maria Font, direc­tor del labo­ra­tori d’engi­nye­ria bio­mecànica, va deci­dir par­ti­ci­par en el pro­grama Cai­xaIm­pulse per saber si els pro­to­tips cre­ats podien arri­bar a ser comer­ci­a­lit­zats. Van rebre 70.000 euros i el suport neces­sari –men­tors, asses­so­ra­ment…– per deter­mi­nar si el negoci era via­ble. “Vam fer més de 100 entre­vis­tes a met­ges, paci­ents i fisi­o­te­ra­peu­tes, i vam veure que hi havia una neces­si­tat mèdica no coberta amb un mer­cat relle­vant que el nos­tre pro­ducte solu­ci­o­nava”, explica Alfons Car­ni­cero. És lla­vors quan ell i el pro­fes­sor Font van deci­dir incloure en el pro­jecte el ter­cer soci, Àlex García, i crear l’empresa.

A diferència dels exo­es­que­lets actu­als, ina­bas­ta­bles per a la majo­ria de but­xa­ques i massa pesants per por­tar-los mol­tes hores, els que estan desen­vo­lu­pant a ABLE són lleu­gers (7 qui­los) i asse­qui­bles. “La idea és comer­ci­a­lit­zar pri­mer els dis­po­si­tius per a hos­pi­tals a 20.000 euros, però quan arri­bin els d’ús domèstic, per a par­ti­cu­lars, el preu ha d’haver bai­xat als 10.000 i fins i tot s’han de poder llo­gar, perquè hi ha paci­ents d’ictus que es reha­bi­li­ten al cap d’un temps”, avança el cofun­da­dor de l’empresa. L’objec­tiu final, rei­vin­dica, és “demo­cra­tit­zar la tec­no­lo­gia dels exo­es­que­lets per millo­rar la qua­li­tat de vida dels paci­ents d’ictus i lesi­ons medul·lars”. Com refle­xi­ona Car­ni­cero, en la majo­ria d’hos­pi­tals no dis­po­sen d’aquests apa­rells, i en cen­tres de referència, com l’ins­ti­tut Gutt­mann, només n’hi ha un, “així que, amb una mica de sort, els paci­ents el poden por­tar unes hores un dia a la set­mana, però després a casa ja no podran tor­nar a cami­nar mai més”. Les per­so­nes que pre­ser­ven cert movi­ment al maluc però no per sota repre­sen­ten el 30% del total de lesi­o­nats medul·lars.

“Ens apas­si­ona millo­rar la qua­li­tat de vida de les per­so­nes a través de la tec­no­lo­gia”, rei­vin­di­quen els empre­ne­dors d’ABLE Human Motion. Com recorda el CEO de l’empresa, “la tec­no­lo­gia que uti­lit­zem en el dia a dia avança a un ritme expo­nen­cial i por­tem a sobre smartp­ho­nes que són més potents que ordi­na­dors i fan millors fotos que mol­tes càmeres, però no es posen sufi­ci­ents esforços a crear tec­no­lo­gia que millori la qua­li­tat de vida de col·lec­tius més mino­ri­ta­ris”. El 2021, ABLE Human Motion començarà a ven­dre els pri­mers dis­po­si­tius i espera començar a tenir números verds el 2023, quan arri­bin els exo­es­que­lets per por­tar a casa. Pri­mer s’hau­ran de fer ser­vir en entorns con­tro­lats, però l’objec­tiu és fer prou recerca i desen­vo­lu­pa­ment perquè els afec­tats els puguin arri­bar a por­tar també per cami­nar pel car­rer. Per treure al mer­cat les pri­me­res uni­tats, la firma neces­sita 3,5 mili­ons d’euros. Ha obtin­gut aju­des públi­ques i també ha tan­cat ja una ronda de finançament de 700.000 euros. Entre els petits inver­sors family and fri­ends, hi ha el pare de Car­ni­cero, que és “qui més creu en el pro­jecte”.