Suport

SUPORT: PROGRAMA IMPACTE

Les propostes seleccionades s’incorporaran al Programa Impacte i tindran accés a la cartera de serveis del CIMTI, en funció de les seves necessitats tant en l’etapa de maduració com d’implementació del projecte.

 

 

 

 

Serveis del CIMTI

El CIMTI ofereix serveis als seus projectes, tant específics com tranversals en funció de les seves necessitats.

Accés a experts clínics

Facilitem sessions de treball amb experts clínics que donen suport en la conceptualització del projecte i la validació de la necessitat clínica, ja sigui en reunions individuals o a través de l’organització de focus group amb diversos experts. A més, donem suport en la cerca de col·laboracions per a la validació pre-clínica i clínica i en la formació del consell assessor (Advisory Board).

Accés a experts de mercat / negoci / compra pública

Facilitem el contacte amb experts que ajuden en la definició de la proposta de valor i del model de negoci, en l’elaboració d’estudis de mercat i en l’estratègia per a la protecció de la propietat intel·lectual. A més, donem accés a experts en compra pública innovadora de l’AQuAS.

Accés a experts de regulatòria

Organitzem reunions de treball amb una consultora experta que ofereix assessorament personalitzat sobre la regulació del producte, classificació del producte sobre la normativa europea, definició dels requisits tècnics i orientació per l’obtenció del marcatge CE i assessorament en implementació de sistemes de qualitat.

Accés a experts de tecnologia (en col·laboració amb el Centre Tecnològic LEITAT)

Donem accés a assessoria tecnològica individualitzada per donar suport en la presa de decisions, l’orientació del projecte, la valoració del nivell de maduresa tecnològica i viabilitat tècnica. També planificació i execució de proves de concepte.

Contacte directe amb el CIMIT de Boston

Els projectes gaudeixen de l’assessorament directe i l’accés a formacions exclusives impartides per l’equip del CIMIT de Boston.

Finançament

Donem suport tant en la recerca de finançament públic com en inversió privada.

  • Identifiquem vies de finançament públic i oferim assessorament en la presentació de propostes. A més, oferim la possibilitat de formar consorci amb el Centre Tecnològic Leitat per sol·licitar finançament competitiu. En aquests casos, s’ofereix el suport de l’oficina de projectes del Centre Tecnològic Leitat en la preparació de propostes conjuntes.
  • Oferim mentoratge amb un expert en inversió privada i suport en la preparació dels documents i del pitch d’inversió. A més, ajudem als projectes a identificar inversors especialitzats i en l’organització de presentacions.

Accés a sessions formatives

Organitzem sessions formatives per als projectes al voltant de temes que s’adeqüin a les seves necessitats: cerca de finançament públic, inversió, transferència de tecnologia, propietat intel·lectual, accés a mercat, mecanismes de compra pública, regulatòria i comunicació.

Suport en comunicació

Posem a disposició dels projectes la nostra agència de comunicació per tal d’afavorir la comunicació al públic general i específic a través de jornades, premsa i xarxes socials.

Acompanyament

El nostre equip humà ofereix acompanyament als nostres projectes durant l’etapa de maduració del projecte i la seva posterior implementació. Cada projecte té assignat un gestor com a referent, que segueix l’activitat del projecte, l’assessora i l’acompanya en totes les etapes i reptes que l’equip del projecte es troba durant el desenvolupament d’aquest.