Boston ja és a Catalunya

  • El robot ‘Leonardo’ per operar, a la Vall d’Hebron EL PUNT AVUI.

Sovint s’ha com­pa­rat Bar­ce­lona amb Bos­ton i fins i tot hem sen­tit dir que Cata­lu­nya podria arri­bar a ser la Mas­sac­hu­setts d’Europa. Hem ima­gi­nat una soci­e­tat pròspera, amb una alta con­cen­tració d’enti­tats de pres­tigi acadèmic de pri­mer nivell i amb una capa­ci­tat d’empre­ne­do­ria enve­ja­ble arreu del Vell Con­ti­nent.

No és fàcil dis­po­sar d’entorns tan pro­duc­tius i engres­ca­dors. En qual­se­vol cas, però, si hi ha cap àrea de conei­xe­ment en què Cata­lu­nya es pugui ins­pi­rar i emmi­ra­llar mínima­ment en Bos­ton, és la bio­me­di­cina, la bio­tec­no­lo­gia i les tec­no­lo­gies mèdiques, és a dir, les ciències de la vida.

El nos­tre eco­sis­tema és ric i molt pro­duc­tiu en ter­mes de recerca i, alhora, insu­fi­ci­ent en ter­mes de trans­for­mació del valor del conei­xe­ment en les àrees de salut. Sobre­tot del que prové del nos­tre sis­tema sani­tari, de les fun­da­ci­ons de recerca dels hos­pi­tals i dels cen­tres de recerca d’excel·lència, vin­cu­lats sobre­tot als cen­tres Cerca.

Ja fa temps, doncs, que amb aquesta diagnosi i amb la ini­ci­a­tiva de diver­sos agents d’inno­vació, el suport del Depar­ta­ment de Salut de la Gene­ra­li­tat de Cata­lu­nya, i a través de l’Agència de Qua­li­tat i Ava­lu­ació Sanitàries (Aquas) i el Cen­tre Tec­nològic Lei­tat, es va posar en marxa el Cimti (Cen­tre per a la Inte­gració de la Medi­cina i les Tec­no­lo­gies Inno­va­do­res). Un pro­jecte real que rei­vin­dica el conei­xe­ment del sis­tema de salut i que ha permès ini­ciar el camí perquè Cata­lu­nya esde­vin­gui un refe­rent en inno­vació en l’àmbit de la salut al sud d’Europa.

I, de fet, això ho hem fet pre­ci­sa­ment a través del Cimit de Bos­ton, un dels cen­tres més pres­ti­gi­o­sos de la costa est dels Estats Units, que dona suport, entre d’altres, a l’Hos­pi­tal Gene­ral de Mas­sac­hu­setts, a la Har­vard Medi­cal School i al pres­tigiós MIT.

Va ser il·lusi­o­nant que vol­gues­sin col·labo­rar amb nosal­tres, que som un ins­tru­ment al ser­vei del sis­tema de salut català. La raó era molt acla­ri­dora: als Estats Units, l’atenció primària i soci­o­sa­nitària està molt mal resolta i els nos­tres models inno­va­dors són per a ells una gran font d’apre­nen­tatge.

Hem ini­ciat una relació bidi­rec­ci­o­nal d’apre­nen­tatge acce­le­rat que ha de fer que, en els pròxims anys, les ini­ci­a­ti­ves i els pro­jec­tes de gran impacte social i sani­tari tin­guin la reper­cussió glo­bal que el món avui per­met.

Aquests dies podrem fer un tast del poten­cial que tenim i que ofe­rim en el saló Healt­hio i en la Bar­ce­lona Industry Week, del 16 al 18 d’octu­bre, a la Fira de Bar­ce­lona. La inno­vació en salut ja és pre­sent i té un gran futur a casa nos­tra fruit de l’esforç, l’empre­ne­do­ria i la pre­pa­ració dels nos­tres pro­fes­si­o­nals. Si apos­tem deci­di­da­ment per aquests ins­tru­ments al ser­vei dels nos­tres inves­ti­ga­dors, podrem finançar part de la nos­tra recerca amb els seus pro­pis fruits i hau­rem sabut con­ver­tir el conei­xe­ment en valor social, sani­tari i econòmic.