Els projectes s’avaluaran prioritzant la maximització d’impacte, és a dir, que la seva implementació sigui el més global possible i que tingui un fort impacte, ja sigui econòmic i/o social.

Sistema de classificació de projectes

El CIMTI.cat fa servir un sistema de classificació segons la fase de desenvolupament del projecte basada en el cicle d’innovació del CIMIT de Boston (info) i el sistema de “Technology Readiness Levels (TRLs)”.

Cicle de Innovació en Tecnologies Mèdiques:

 


Els serveis oferts als projectes seleccionats estan condicionats a la classificació següent:

  • Tipus 1: Projectes en fase prèvia a la Prova de Concepte (TRL=2)

  • Tipus 2: Projectes en fase de Prova de Concepte (TRL=3)

  • Tipus 3: Projectes amb Prova de Concepte realitzada (TRL≥4)

 

Fases del procés d’avaluació


Fase 1: Classificació de les Expressions d’interès

A través del formulari presentat pels participants on s’estableix el punt de desenvolupament del projecte, l’equip del CIMTI.cat revisarà totes les propostes captades per:

  • Validar que es compleixin els criteris d’elegibilitat
  • Classificar-les en els anteriorment esmentats Tipus 1, 2 o 3
  • Detectar la temàtica i assignar-ne els avaluadors més adients

Fase 2: Avaluació dels experts

El Comitè de Direcció del CIMTI, és l’òrgan instructor encarregat de la valoració de les
sol·licituds presentades d’acord amb els criteris de valoració.

L’òrgan instructor elaborarà un informe de valoració amb les puntuacions de totes les
sol·licituds presentades. Per a l’elaboració d’aquest informe l’òrgan instructor demanarà l’ajut o l’assessorament de 3 avaluadors externs per cada proposta, aquest òrgan podrà sol·licitar en cas que ho consideri necessari contrastar la informació dels projectes amb els sol·licitants de forma  presencial o telemàtica.

Fase 3: Selecció final

A tots els projectes se’ls hi farà arribar una avaluació final i, per als projectes seleccionats, s’inclourà un proposta de pla de treball que caldrà que l’equip del projecte accepti per poder incorporar-se al programa IMPACTE del CIMTI.cat.

Criteris d’avaluació

Els criteris de puntuació, els barems i ponderacions es poden trobar a les bases de cada crida a l’apartat expressions d’interès.

Projectes seleccionats:

En cada crida a l’expressió d’interès s’indicarà el nombre de projectes que podran entrar a formar en el programa IMPACTE del CIMTI.cat.

Si vols veure els projectes que ja estem impulsant: PROJECTES